سیم جوش های زیر پودری(SAW)

همان­طور که گفته شد در روش قوس الکتریکی و الکترود دستی واسطة اتصال، الکترود پوشش­دار است. پوشش الکترود وظیفة حفاظت از منطقة مذاب (محل تشکیل قوس) را بر عهده دارد و در نتیجه از تأثیر هوا و عناصر مضر آن بر کیفیت جوش جلوگیری می­کند.

در سیستم زیرپودری از سیم بدون پوشش استفاده می­شود که به طور متوالی از قرقرة مخصوص رها می­گردد و ضمن تشکیل قوس، نقش واسط اتصال را نیز بر عهده دارد. برای جلوگیری از تأثیر عناصر مضر هوا، پودر مخصوصی از یک مخزن به محل تشکیل قوس هدایت می­شود و هنگام ایجاد قوس، پودر مذکور ذوب شده و محل اتصال را مانند پوشش الکترود حفاظت می­کند. از این فرآیند در جوشکاری قطعات ضخیم فولادی (تا ضخامت­هایی حدود cm3 نیازی به پخ­زدن نیست)، اتصال درز لوله ­ها، مونتاژ قطعات سنگین و … استفاده می­شود. سرعت حرکت و نرخ رسوب­گذاری در این روش نسبتاً بالا است که می­توان با اعمال تغییراتی، عملیات سخت­کاری سطحی را نیز به همراه جوشکاری انجام داد. در حالت کلی هزینة بسیار پایین کل فرآیند جوشکاری را می­توان به عنوان یکی از اصلی­ترین مزایای این روش دانست.