سیم جوش های میگ/مگ وشاخه های تیگ جهت جوشکاری با گاز محافظ(GMAW,GTAW)

سیم جوش های میگ مگ : در بعضی از موارد که از سیم بدون پوشش به عنوان واسطه در جوشکاری استفاده می­شود حفاظت محل اتصال به وسیلة گازهای بی­ اثر یا فعال تأمین می­گردد. این فرآیندها به دو دسته به شرح ذیل تقسیم می­شوند:

الف) جوشکاری قوس الکتریکی با استفاده از الکترود تنگستن و حفاظت گاز (GTAW):

در این روش قوس الکتریکی بین یک الکترود دیرگداز (از جنس تنگستن) و قطعه کار تشکیل می­شود. گاز حفاظت کننده که معمولاً از گاز­های بی­اثر (آرگون، هلیوم و ترکیبات آن­ها) است، از طریق کپسول مربوطه تأمین می­شود و توسط شیلنگ مخصوص به محل تشکیل قوس هدایت می­گردد. گاز مذکور به علت بی­­اثر بودن، نقش مخرب در جوش ندارد و از تأثیر گذاشتن عناصر مضر هوا روی جوش، جلوگیری می­کند. اتصال قطعات در این روش می­تواند بدون واسطه انجام گردد ولی چنانچه نیازی به واسطه باشد باید به صورت جدا از شاخه­های جوشکاری مخصوص، متناسب با جنس قطعات مورد اتصال، استفاده کرد.

این روش جوشکاری در اتصال انواع فولاد­های کم کربن، فولادهای کم آلیاژ، فولادهای زنگ­نزن، آلیاژهای آلومینیوم، مس، آلیاژهای پایه کبالت، آلیاژهای پایه نیکل و … با کیفیت مطلوب مورد استفاده قرار می­گیرد.

ب) جوشکاری قوس الکتریکی با سیم مصرفی و حفاظت گاز (GMAW):

در این روش نیز قوس الکتریکی بین سیم فلزی و قطعه کار تشکیل می­شود. جنس سیم مذکور با جنس قطعات مورد اتصال تناسب دارد و نقش واسطه را در این روش ایفا می­کند. سیم واسطه به صورت متوالی از قرقرة مخصوص به­خود باز می­شود و به­طور خودکار به محل اتصال هدایت می­گردد. گاز محافظ نیز توسط شیلنگ به منطقة تشکیل قوس دمیده شده و حفاظت جوش را انجام می­دهد. از این روش برای جوشکاری فولادهای معمولی، فولادهای آلیاژی و زنگ­نزن، آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای مس، آلیاژهای پایه کبالت، آلیاژهای پایه نیکل و … استفاده می­شود، ولی برحسب مورد لازم است گاز حفاظتی و سیم واسطة متناسب با فلز مورد اتصال، انتخاب و روی دستگاه نصب شود.

چنانچه از این سیستم به منظور جوشکاری فولادهای معمولی (ساختمانی) استفاده شود به جای گاز بی­اثر می­توان از گازهای فعال مانند CO2 استفاده نمود و برای تشکیل قوس و استفاده از واسطه، قرقرة سیم را روی دستگاه سوار کرد. اما در صورتی که برای جوشکاری فولادهای زنگ­نزن، آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای مس و غیره از این فرآیند استفاده شود لازم است تا حتماً از گاز بی­اثر (مانند آرگون، هلیوم و غیره یا ترکیبات آن­ها) برای حفاظت استفاده شود و سیم واسطه نیز از نظر جنس، متناسب با فلز مورد اتصال انتخاب و روی دستگاه نصب گردد.