محصولات آلومینیوم میگ ولد

محصولات آلومینیوم

سیم جوش آلومینیوم میگ ولد

جدول آلومینیوم میگ ولد

 

جدول سیم جوش 1070

 

 سیم جوش آلومینیوم 1450

جدول سیم جوش آلومینیوم 2319

جدول سیم جوش آلومینیوم 4008

جدول سیم جوش آلومینیوم 4043

جدول سیم-جوش آلومینیوم 4047

جدول سیم جوش آلومینیوم 4145

جدول سیم جوش آلومینیوم 5183

جدول سیم جوش آلومینیوم 5356

جدول سیم جوش-آلومینیوم 5554

جدول سیم جوش آلومینیوم 5556

جدول سیم جوش آلومینیوم 5754